ARCHMO architekci

architekt projekty architekury usługi projektowe, eksperckie i doradcze

Nasi projektanci posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji obiektów związanych z ochroną środowiska i ekologią.

Ukończyli międzynarodowe kursy związane z tą tematyką, min. :

 • Certificate of the completion of training course „Strategy and management of environmental protection” – GET German Education and Training, Kolonia – 1992 r.
 • Świadectwa kwalifikacyjne do sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, w procesach lokalizacji inwestycji

W swej pracy zawodowej związani byli z:

 • biurami projektów gospodarki wodno-ściekowej,
 • centralną administracją rządową.

Posiadają uprawnienia:

 • biegłego rzeczoznawcy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
 • biegłego Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 • aktualnie biegłego Wojewody Mazowieckiego

doświadczenie zawodowe - referencje:

 • opracowania współautorskie (z ekspertami unijnymi - duńskimi) - finansowane ze środków ISPA:
  • wysypisko dla Gdyni,
  • wysypisko dla Krakowa,
  • wysypisko międzygminne dla gmin Wierzbno i Grębków,
  • wysypisko międzygminne Stoczek i Sadowne,
  • wysypisko komunalne dla gminy Kałuszyn,
 • modernizacja istniejącej kanalizacji w Siedlcach i w Radomiu
 • opracowanie dla obiektu projektowanego Zakładu Produkcyjnego WEBA POLSKA na obszarze SSE EURO PARK MIELEC,
  dla których występowano o dofinansowanie ze środków unijnych
 • opracowanie współautorskie
  – projektowanego Zakładu Demontażu Samochodów, z:
  • linią demontażu samochodów,
  • spalarnią odpadów produkcyjnych.
  • obiektami uzupełniającymi.
 • realizacja w ramach uprawnień: opinii, ekspertyz, ocen
  i raportów oddziaływania na środowisko dla inwestycji typu:
  • oczyszczalnie ścieków,
  • wysypiska odpadów,
  • zakłady przemysłowe (wszelkich branż),
  • zakłady usługowe (z branży samochodowej),
  • stacje paliw, garaże i parkingi samochodowe,
  • obiekty budowlane (hipermarkety, zespoły biurowo-hotelowo-usługowe),
  • trasy drogowe


OFERUJEMY USŁUGI PROJEKTOWE, EKSPERCKIE I DORADCZE W ZAKRESACH:

Planowanie przestrzenne:

 • opracowania ekofizjograficzne podstawowe do planów zagospodarowania przestrzennego oraz do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowania ekofizjograficzne problemowe;
 • prognozy oddziaływania na środowisko projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

Procedury inwestycyjne:

 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko;
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko do studiów wykonalności inwestycji komunalnych, transportowych itp.;
 • wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć;
 • ekspertyzy i doradztwo inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska;
 • przeglądy ekologiczne.

Planowanie rozwoju zrównoważonego i polityka ochrony środowiska (województwa, powiaty, miasta i gminy wiejskie):

 • diagnozy i raporty nt. stanu środowiska;
 • programy ochrony środowiska;
 • plany gospodarki odpadami;
 • strategie i programy rozwoju zrównoważonego;
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko branżowych programów i planów rozwoju.

Ochrona przyrody i krajobrazu:

 • dokumentacje przyrodnicze ustanowionych i planowanych form ochrony;
 • plany ochrony parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000;
 • inwentaryzacje zieleni i oceny jej stanu zdrowotnego;
 • studia krajobrazowe;
 • specjalistyczne ekspertyzy przyrodnicze.

Systemy informacji przestrzennej (SIP, SIT, GIS):

 • kompleksowe systemy informacji przestrzennej jednostek podziału administracyjnego kraju: województw, powiatów, gmin miejskich i wiejskich;
 • kompleksowe systemy informacji przestrzennej obszarów funkcjonalnych, w tym obszarów ochrony przyrody i krajobrazu;
 • tematyczne systemy informacji przestrzennej (np. źródła uciążliwości środowiskowych, zagrożenie powodziowe, zagrożenie osuwiskami mas ziemnych itp.);
 • systemy informacji przestrzennej jako narzędzie efektywnego zarządzania terenami w skalach od lokalnej do regionalnej.